Luen Hop Building

歷史成交

成交月份 房間數量 全楝樓宇成交
Luen Hop Building
    物業名稱: Luen Hop Building
    物業落成: 1980 年2 月
    物業層數: 6層
    單位總數: 12個

樓宇 ▼
Luen Hop Building
樓 / 室
 
5/F 
4/F 
3/F 
2/F 
1/F 
G/F 


以上成交資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。所有資料 / 圖則 / 數據亦只供參考用途,並不代表任何以上資料之準確性及真實性。若因錯漏而引致任何不便或損失,美聯數碼網 概不負責。